Uvjeti najma plovila

Uvjeti najma plovila
Kategorija: Charter cijene

Međunarodni YACHT-POOL Opći uvjeti

I. Cijena chartera

Cijena chartera i sve opreme u skladu s popisom inventara i dodatne opreme koja je posebno ugovorena s primateljem usluge smještaja na plovilu (dalje u tekstu: primatelj), njihovo normalno trošenje, kao i troškove popravka štete nastale zamorom materijala, podršku primatelju kao i brigu o jahti tijekom trajanja chartera, zatim troškove, opće naknade i poreze i pristojbe u početnom i završnom sidrištu, te proporcionalne troškove za osiguranje od odgovornosti i kasko osiguranje za jahtu.

U cijenu chartera nisu uključene bilo kakve naknade za plovidbu vodama, područjima ili lukama, naknade za sidrište izvan početnog ili završnog sidrišta kao ni naknade za prijavu ili odjavu, te troškovi za pogonska goriva, kao npr. dizel ili benzin.

Troškovi za čišćenje, plin, benzin za vanjski motor, posteljina i ručnici mogu biti uključeni u cijenu chartera, u suprotnom ti dodatni troškovi moraju biti zasebno popisani od strane charter tvrtke - davatelja usluge smještaja na plovilu (dalje u tekstu: davatelj) i pravovremeno predani primatelju prije početka chartera.

II. Obveze davatelja

Davatelj se obvezuje prema primatelju:

 1.  Predati iznajmljenu jahtu uključujući cjelokupnu opremu na ugovorom dogovoren dan nakon što je cjelokupna cijena chartera plaćena, i to na način da je plovilo sposobno za plovidbu, uz primjerenu brigu s obzirom na starost i tehničke uvjete.
  Svi propisani intervali održavanja su poštivani i također moraju pokrivati cijelo razdoblje chartera. Posebnu pažnju treba pridati održavanju opreme za spašavanje i opreme vezane uz sigurnost, poput (ako je dostupno / obvezno) splavi za spašavanje, prsluka za spašavanje, sigurnosnih signala, EPIRB-a, aparata za gašenje požara i sustava plinskog kuhala, kao i cjelovitosti i ažuriranju nautičkih karata i navigacijskih instrumenata.
 2.  Predati dokumentaciju plovila primatelju, a koja sadrži sve valjane potvrde, dokumente, popise, upute za korištenje jahte i druge dokumente koji su potrebni za ulazak u ugovoreno plovidbeno područje. Ugovoreno plovidbeno područje je područje isključivo kojim će se ploviti, a ono se kao i eventualna vremenska ograničenja mora jasno definirati bez primjedbi u tim papirima. Davatelj mora eksplicitno ukazati na posebnosti koje nisu pćepoznate ili očite. Svi papiri moraju biti ili na engleskom ili na jeziku zemlje primatelja.
 3. Odstraniti štete ili nedostatke nastale tijekom trajanja chartera ili otkrivene sakrivene nedostatke unutar ugovornih okvira (vidi točku V).
 4. Nadoknaditi vrijeme kašnjenja u skladu s ugovorom (vidi točku V).
 5. Biti dostupan primatelju tijekom trajanja chartera biti telefonski ili putem radija, barem u uobičajeno uredovno radno vrijeme..

III. Obveze primatelja

Primatelj se prema davatelju obvezuje da će:

 1. Navesti sve članove posade prije početka chartera prema uputama davatelja (sastavljanje popisa posade).
 2. Imati plovilo spremno za odjavu na mjestu vraćanja već 1-2 sata prije vremena dogovorenog s davateljem.
 3. Ne produžavati na svoju ruku trajanje chartera bez usuglašavanja s davateljem.
 4. Jahtu unutar zadnjih 24 sata prije prestanka chartera držati na dovoljnoj udaljenosti od luke povrata, kako bi u slučaju nepovoljnih okolnosti (loše vrijeme) bio zajamčen pravodoban dolazak. Vremenske prilike ne utječu na obvezu točnog vraćanja plovila, osim ako se ne radi o slučaju više sile koji se nije mogao predvidjeti. U slučaju da je kašnjenje s vraćanjem izgledno, odmah se mora obavijestiti davatelja.
 5. Obavijestiti bez odlaganja davatelja ukoliko se plovidba mora završiti na nekom drugom mjestu koje nije ugovoreno mjesto povrata. U tom slučaju primatelj je dužan pobrinuti se za plovilo ili brigu o istom povjeriti dostatno kvalificiranom osoblju, dok davatelj ne može preuzeti plovilo. Charter završava tek preuzimanjem jahte od strane davatelja. Primatelj mora snositi dodatne nužne troškove davatelja uzrokovane promijenjenim mjestom povrata, osim ako se ne radi o slučaju više sile koji se nije mogao predvidjeti ili je davatelj sam zatražio drugo mjesto povrata ili je davatelj zbog nemarnog ponašanja sam kriv za te okolnosti (npr. zbog skrivenih nedostataka iznajmljene jahte).
 6. S unajmljenom jahtom i opremom postupati pažljivo kao sa svojom imovinom i prema pravilima i običajima plovidbe./li>
 7. Prije početka plovidbe upoznati se s tehničkim i svim drugim uređajima plovila, uvažavati upute za rukovanje koje se nalaze na plovilu i iscrpno se informirati o nautičkim, geografskim i vremensko-tehničkim posebnostima područja plovidbe (morske mijene, struje, promijenjene razine vode pri jakom vjetru, silazni vjetrovi, Venturijevi efekti i slično).
 8. Obavljati svakodnevnu provjeru razine ulja i kaljuža i nakon pokretanja motora ispitati kruženje morske vode za hlađenje motora. Uočeni nedostaci se moraju odmah ukloniti. Bez dovoljno ulja ili bez hlađenja motor može raditi samo prilikom neposredno prijeteće opasnosti za plovilo i/ili posadu u svrhu izbjegavanja štete.
  Ostale mjere održavanja koje su eventualno potrebne tijekom razdoblja chartera mora davatelj objasniti primatelju prilikom predaje i predati mu u tu svrhu pripremljen popis održavanja.
 9. Savjesno voditi brodski dnevnik u pisanom obliku na papiru, u koji će unositi uobičajene nautičke upise, evidenciju o vremenskim izvještajima, utvrđenim štetama na plovilu i opremi, doticanja morskog dna i ostale posebne događaje (uže u propeleru itd.).
 10. Načelno ploviti uz pomoć dostupnih, aktualnih pomorskih karata i koristiti elektroničke navigacijske pomoći samo kao podršku.
 11. Ako postoji, savjesno voditi knjigu „Radio služba“, i po potrebi carinsku knjigu kao i evidenciju kupljene robe.
 12. Prijaviti svako doticanje dna (čak i u bez vidljivih šteta) te u slučaju sumnje na oštećenje unajmljenog plovila odmah uploviti u najbližu luku, i naručiti pregled od strane ronioca, a nakon konzultacija s davateljem i po njegovoj instrukciji eventualno naručiti dizanje dizalicom ili izvlačenje na kopno pomoću navoza.
 13. U slučaju štete poduzeti obveze obrane od štete i smanjenja štete prema pravilima i običajima plovidbe i prema sudionicima, službama i osiguranja ispuniti obveze izvješćivanja i suradnje. Ako to odbije, tada je charter klijent chartera sam u punom opsegu odgovoran za nastalu štetu.
 14. Paziti na posebne uvjete glede vjetra i vremena, kod noćne plovidbe postupati s posebnim oprezom.
 15. Uplovljavati i isplovljavati iz luke isključivo s pogonskim strojem. S pogonskim strojem izbjegavati ploviti prilikom jedrenja, nipošto kad je prilikom jedrenja nagib 10 ili više stupnjeva.
 16. Održavati napon svih brodskih baterija iznad 12 volti. Stoga baterije treba pravovremeno puniti putem motora, generatora ukoliko on eventualno postoji ili priključka na struju na kopnu, po potrebi treba isključiti potrošače. Veliki potrošači poput sidrenog vitla ili pramčanog propelera mogu se koristiti samo ako se paralelno napon baterije podržava putem motora, generatora ukoliko on eventualno postoji.
 17. privezati se samo u lukama i vezovima gdje se može jamčiti sigurno uplovljavanje i ispovljavanje, privezivanje i boravak tijekom planiranog razdoblja.
 18. U unajmljeno plovilo ulaziti isključivo u prikladnim, čistim brodskim cipelama koje ne puštaju boju.
 19. Pružiti drugima pomoć u tegljenju te dati tegliti unajmljenu jahtu samo u slučaju nužde i pritom koristiti vlastitu užad, privezivati isključivo za bitve, sidreno vitlo ili podnožje jarbola, na način da se veza u tegljenju može otpustiti pod pritiskom (nikada s mrtvim čvorom), ne sklapati nikakve sporazume o troškovima tegljenja i spašavanja, osim ako pomagatelj u protivnom ne odbija pružiti pomoć.
 20. Poštivati zakonske odredbe zemalja boravka, prethodno se raspitati o eventualno potrebnim licencama ili plovidbenim dozvolama.
 21. Uvijek uredno obavljati formalnosti oko uplovljavanja i isplovljavanja te uredno podmirivati lučke pristojbe.
 22. Krađu jahte ili njezine opreme bez odlaganja prijaviti najbližoj policijskoj postaji.
 23. Štete trećim osobama bez odlaganja prijaviti najbližoj lučkoj kapetaniji i zatražiti predaju zapisnika prijave.
 24. Unajmljeno plovilo ne ustupati ili davati u podnajam trećim osobama.
 25. Ne ukrcavati više osoba nego što je dopušteno odnosno ugovoreno i time i navedeno na popisu posade.
 26. Ne vršiti nikakve preinake na plovilu i opremi, osim ako ne služi kao obrana od neposredno prijeteće štete ili ako nije prethodno dogovoreno s davateljem.
 27. Bez prethodne pisane suglasnosti davatelja ne dovoditi životinje, ne voziti nedeklariranu robu podložnu carini ili opasne robe ili tvari, ne sudjelovati na regatama i ne koristiti jahtu u gospodarske svrhe (npr. u svrhu obuke, prijevoza robe i osoba).
 28. Ne napuštati zaštićenu luku ili sidrište ako je priznata ili općenito uobičajena vremenska prognoza za planirano vremensko razdoblje u sljedećoj etapi u određenom području plovidbe najavila jačine vjetra od 7 Bft ili više.
  Samo ako se očito treba pribojavati da u do sada zaštićenoj luci ili sidrištu na temelju neočekivanih vremenskih promjena prijeti opasnost za plovilo ili posadu, potrebno je krenuti prema najbližoj zaštićenoj luci ili sidrištu.
 29. Ugovoreno područje plovidbe (vidi točku II 2) smije se napuštati samo uz izričitu suglasnost davatelja. Davatelj ima pravo u slučaju nesigurnih ili neuobičajenih navigacijskih uvjeta dalje ograničiti to područje to plovidbe prostorno ili vremenski (npr. izdati zabranu noćne plovidbe).
 30. Primatelj odnosno skiper je odgovoran za upravljanje plovilom te odgovara davatelju odnosno osiguratelju za štete koje proisteknu iz nepoštivanja zadanih pravila ponašanja. Članovi posade se u okviru ovog ugovora smatraju pomoćnicima primatelja i/ili skipera u izvršenju.

IV. Dozvole za upravljanje, dokazi osposobljenosti

Primatelj može biti sam voditelj unajmljenog plovila (skiper) ili odrediti člana posade po svom izboru kao skipera.

Skiper mora davatelju dokazati posjedovanje dozvola i dokaza osposobljenosti koji za cjelokupno ugovoreno područje plovidbe vrijede za upravljanje plovilom. Primatelj nadalje potvrđuje da skiper ima svo potrebno nautičko, navigacijsko i pomorsko znanje i iskustvo, za sigurno upravljanje unajmljenim plovilom, kao što je to u točki III određeno, pod jedrima i/ili s motorom uzimajući u obzir odgovornost za posadu i materijale.

Davatelj ima pravo, prije predaje plovila, provjeriti sposobnost skipera u upravljanju plovilom. U tu svrhu davatelj može već unaprijed prilikom sklapanja ugovora tražiti dokaze o dosadašnjem iskustvu u plovidbi, predočenje dozvola za upravljanje ili dokaze o osposobljenosti potrebnih za upravljanje jahtom u ugovorenoj klasi plovila i izabranim područjem plovidbe. Ako postoje očigledne sumnje u sposobnost zapovjednika i posade za sigurno upravljanje unajmljenim plovilom, davatelj može primatelju na njegov trošak staviti na raspolaganje skipera ili posredovati kod unajmljivanja skipera. Ako to nije moguće ili ako primatelj s time nije suglasan, davatelj može uskratiti predaju plovila; plaćena cijena chartera u tom slučaju se vraća samo ako se plovilo uspješno iznajmi nekom drugom primatelju po prvotno ugovorenoj cijeni chartera. Ako je daljnje iznajmljivanje moguće samo po nižoj cijeni, davatelj ima pravo na odgovarajuću razliku./p>

V. Poremećaji izvršenja (ugovor o charteru)

1. Prava primatelja:

  1. Ako davatelj plovilo ne stavi na raspolaganje najkasnije 4 sata nakon ugovorom utvrđenog termina, primatelj ima pravo na razmjerno umanjenje cijene chartera za vrijeme kašnjenja po započetom danu.
   Isto u tom smislu vrijedi i tijekom trajanja chartera pri nastalim štetama ili nedostacima neovisno o krivici davatelja, osim ako oni nisu uzrokovani zbog nemara samog primatelja. Primatelj mora prihvatiti ograničenje korištenja jahte do 4 h bez naknade po štetnom događaju. Ograničenje korištenja kreće od trenutka u kojem je primatelju značajno ograničeno korištenje jahte zbog nedostatka i/ili popravka. Prihvatljiva promjena planirane rute putovanja (kako bi se omogućio popravak) i/ili popravak tijekom inače uobičajenog boravka u luci ne predstavljaju ograničenje korištenja.
   Primatelj može ako želi, kod punog povrata uplaćenog iznosa, raskinuti ugovor ako je od ugovorenog termina primopredaje prošlo više od 24 sata, taj se rok produžava kod trajanja chartera od najmanje 10 dana na 48 sati.
   Davatelj ima pravo dati prihvatljivu zamjensku jahtu koja ispunjava potrebe primatelja i koja je objektivno istovjetna.
   Ako je već prije početka chartera izvjesno da plovilo neće biti stavljeno na raspolaganje i biti predano najkasnije 4 sata od ugovorom dogovorenog termina, primatelj ima pravo već prije početka chartera raskinuti ugovor uz punu nadoknadu uplaćenog iznosa.
  2. kod negativnih odstupanja unajmljene jahte, njezine opreme ili pribora od ugovorom dogovorenog stanja (nedostaci), primatelj ima pravo na pravedno umanjenje cijene najma. Na raskid ugovora ima pravo samo ako je unajmljenoj jahti time smanjena sposobnost plovidbe ili je objektivno otežana navigacija uz primjenu uobičajenih navigacijskih metoda, a uslijed čega, u značajnoj mjeri, raste opasnost za sigurnost plovila i posade.
   Umanjenje i raskid ugovora primatelj može zatražiti izjavom davatelju u pisanom obliku. Izjava se mora dati odmah nakon što nedostaci postanu poznati i dodatno u zapisnik prilikom odjave (check-outa) i mora biti odgovarajuće obrazložena.
  3. Ukoliko davatelj nije odgovoran za poremećaj izvršenja ugovora, tada za davatelja ne nastaju daljnji zahtjevi vezano uz oslobađanje primatelja za posljedične štete (npr. troškovi putovanja/noćenja). No, u tom slučaju davatelj ustupa eventualna prava na naknadu štete od trećih osoba primatelju. Davatelj mora primatelja iscrpno i bez odlaganja obavijestiti o takvim događajima i mogućim posljedicama.

2. Prava davatelja:

  1. zakašnjeli povrat: Ako povrat jahte krivicom primatelja ne uslijedi najkasnije 2 sata od termina termina dogovorenog s davateljem, davatelj može zahtijevati od primatelja razmjerno daljnje plaćanje cijene chartera po započetom danu.
   Davatelj je ovlašten od primatelja zahtijevati naknadu štete za sve gospodarske štete koje je prouzročio (kao npr. troškovi za dodatno angažiranje personala ili za njihovo držanje u pripravnosti ili otkazivanje ili djelomično otkazivanje sljedećeg chartera).
  2. promijenjeno mjesto povrata: Ako se povrat jahte krivicom primatelja ne vrši na ugovorenom mjestu povrata, davatelj može zahtijevati naknadu štete za sve gospodarske štete koje je prouzročio (kao npr. troškovi preuzimanja na drugom mjestu ili troškovi za vraćanje jahte u more ili na kopno).
  3. Vremenske prilike ne utječu na obvezu točnog vraćanja plovila u skladu s ugovorom, osim ako se ne radi o slučaju više sile koji se nije mogao predvidjeti (vidi i točku III.4). I kod kasnijeg povrata i kod drugačijeg mjesta povrata davatelj ima obvezu minimizirati financijsku štetu i primatelju dati dokaze da su traženi troškovi uistinu nastali. Primatelj može donijeti dokaz da nije nastupila nikakva ili da je nastupila mala šteta.

VI. Odredbe o storniranju

Raskine li primatelj ugovor o charteru zbog razloga navedenih u stavku V 1a) i 1b), tada nastaju ugovorom dogovoreni troškovi storniranja koji se odnose na samu cijenu chartera. Za usluge koje se također ne pružaju s obzirom na otkazivanje chartera se ne zaračunavaju se troškovi storniranja, kao npr. završno čišćenje, naknada kaucije, posteljina, posebna oprema.

Ako primatelj ne može realizirati plovidbu, mora to odmah obvezujuće javiti davatelju u pisanom obliku, pri čemu se računa datum odgovarajućeg davateljeva zaprimanja obavijesti. Ukoliko se uspješno ostvari zamjenski charter pod istim uvjetima, primatelju se vraćaju njegove uplate do tog trenutka, umanjene za naknadu za obradu u visini od € 150.-. Primatelj može samo uz pristanak i pisanu suglasnost davatelja pronaći prikladnog zamjenskog primatelja koji će preuzeti ugovor. Kod zamjenskog chartera uz popust ili za kraće vremensko razdoblje, ta razlika u cijeni ide na teret primatelja uvećana za troškove obrade. Ukoliko su takvim zamjenskim ugovorom dogovorene različite luke predaje i vraćanja plovila ili su ugovorene inozemne luke, odšteta se svaki put povećava za 20 %. Davatelj može u slučaju nepravodobnog podmirenja nastalih troškova raskinuti ugovor i izričito zadržava pravo isticanja daljnjih prava na naknadu štete zbog neispunjenja ugovora. U svim ostalim slučajevima davatelj ima pravo na ugovorom utvrđenu cijenu chartera.

Stoga se izričito preporučuje ugovaranje police osiguranja putovanja/troškova otkazivanja chartera s posebnim pokrićem za rizike koji su specifični za charter (npr. otkazivanje skipera vodi do otkazivanja cijelog putovanja).

VII. Način plaćanja

Plaćanje cijene chartera vrši se kako je ugovorom određeno, u ratama ili kao jednokratno plaćanje.

Ako se ugovorena uplata ne izvrši pravovremeno, davatelj može nakon neuspješnog upozorenja otkazati Ugovor o charteru i na drugačiji način dati plovilo u najam.

Primatelj pruža naknadu za svaki gospodarski gubitak. Ugovor stupa na snagu kada primatelj i davatelj razmijene pisana ili elektronička usuglašena očitovanja volje.

Puno plaćanje naknade za charter davatelju i davanje unajmljene jahte na raspolaganje sukladno ugovoru potvrđuje se primatelju slanjem ‘ukrcajne propusnice (boarding passa)’. Vrijedi samo ‘ukrcajna propusnica (boarding pass)’ koju je izdao davatelj. Primatelj mora provjeriti ‘ukrcajnu propusnicu (boarding pass)’

VIII. Preuzimanje unajmljene jahte

Preuzimanje unajmljene jahte može se izvršiti samo uz predočenje ‘ukrcajne propusnice (boarding passa)’ koju je davatelj proslijedio primatelju. Primatelj preuzima jahtu na vlastitu odgovornost. Davatelj ili njegov povjerenik predaje primatelju unajmljenu jahtu spremnu za isplovljenje u ispravnom stanju, očišćenu iznutra i izvana, s priključenom plinskom bocom i rezervnom bocom i punim spremnikom goriva. Stanje plovila, sve tehničke funkcije (posebice jedra, svjetla i motor), kompletnost opreme i inventara iscrpno se provjeravaju i objašnjavaju uz pomoć popisa opreme i check-liste od strane obiju ugovornih strana za vrijeme primopredaje. Davatelj jamči da plovilo i oprema ispunjavaju zahtjeve zakona i propisa koji vrijede na ugovorenom području plovidbe.

Prilikom pregledavanja navigacijskih uređaja i nautičkih pomoćnih materijala kao npr. nautičkih karata, priručnika, kompasa, plotera za karte, eholota, loga, radiogoniometra on će ukazati primatelju da usprkos brižnom i savjesnom održavanju i kontroli s njegove strane, može doći do kvara, netočnosti i promjena i uputiti će primatelja na njegovu obvezu sudjelovanja u redovitom pregledavanju navigacijskih uređaja i nautičkih pomoćnih sredstava i tijekom vremena chartera. Davatelj ne preuzima odgovornost za pouzdanost i točnost elektroničke navigacijske pomoći.

Sposobnost za plovidbu unajmljene jahte i predmeta opreme zatim prije primopredaje obje stranke obvezujuće potvrđuju potpisom. Nakon tog trenutka se prigovori ne mogu uspješno isticati. To ne vrijedi kada i ukoliko su prilikom predaje postojali skriveni nedostaci, čak i ako davatelj sam nije kriv za to. Preuzimanje jahte primatelj može odbiti samo ako je sposobnost za plovidbu značajno smanjeno, ne u slučaju ako postoje samo nebitna odstupanja ili nedostaci. Pravo primatelja na umanjenje (vidi stavak V 1) se ovime načelno ne umanjuje.

Davatelj mora prilikom preuzimanja jahte s papirima plovila (vidi stavak II 2) donijeti dokaz da je za jahtu sukladno ugovoru o charteru sklopljeno osiguranje od odgovornosti i kasko i da je premija plaćena.

IX. Povrat unajmljene jahte

Primatelj predaje davatelju ili njegovom povjereniku unajmljenu jahtu spremnu za isplovljenje u stanju zabilježenom u check-listi, očišćenu iznutra i izvana (pometeno s praznim spremnicima za fekalije - ukoliko nije drugačije dogovoreno), s priključenom plinskom bocom i rezervnom bocom i punim spremnikom goriva. Davatelj ima pravo potrošeni materijal (npr. gorivo) koji nije nadopunjen nadoknaditi o trošku primatelja i paušalno utvrditi troškove.

Davatelj ima pravo u slučaju nedostatnog čišćenja izvršiti čišćenje o trošku primatelja, osim ako je ugovorom dogovoreno da davatelj provodi čišćenje.

Obje će ugovorne strane zajednički provjeriti stanje plovila i kompletnost opreme. Već i u slučaju same sumnje na oštećenje jahte, primatelj je dužan to saopćiti davatelju te prilikom povrata odmah prijaviti izgubljene, oštećene ili neispravne predmete opreme. Primatelj i davatelj će sastaviti popis nedostataka i izgubljenih stvari te će potom uz pomoć spomenutog popisa kao i ckeck-liste izraditi zapisnik koji postaje obvezujući nakon što ga potpišu obje ugovorne strane.

Ukoliko davatelj odbije pristupiti izradi zapisnika o primopredaji ili primopredaju ne provede u roku od 2 sata od ugovorom dogovorenog vremena povrata, jahta će se smatrati predana bez nedostataka. Nakon tog trenutka se prigovori ne mogu uspješno isticati. Davatelj izričito nema pravo zadržati kauciju za naknadno utvrđene štete.

To ne vrijedi ukoliko su prilikom preuzimanja plovila postojali skriveni nedostaci za čije postojanje je odgovoran primatelj zbog namjernog ili grubo nemarnog postupanja ili ako je primatelj odbio potpisivanje točnog zapisnika o primopredaji.

Vrsta, opseg i visina šteta čije otklanjanje se može ili treba izvršiti tek u nekom kasnijem trenutku i eventualno nakon daljnjih korištenja dotičnog plovila, moraju se točno dokumentirati i obvezujući su za obje ugovorne strane.

X. Štete

Štete svih vrsti i njihove posljedice, sudari, havarije, nesposobnost manevriranja, pogonske smetnje, zapljenu jahte ili ostale događaje primatelj je dužan bez odlaganja prijaviti davatelju. Primatelj mora u slučaju štete biti dostupan za upute odnosno pitanja putem radija ili telefona.

Štete koje se temelje na normalnom trošenju ili zamoru materijala primatelj može dati otkloniti bez konzultiranja do iznosa od 150,- € te će od davatelja dobiti povrat za utrošene iznose uz predočenje priznanice. Kod troškova koji prelaze ovaj iznos primatelj će, osim u slučajevima nužde ili opasnosti uslijed odgađanja popravka, obavijestiti davatelja i u dogovoru s njim dati izvršiti popravke, iste će dokumentirati i nadzirati, te će po potrebi iste financijski podmiriti umjesto davatelja.

Zamijenjeni dijelovi se moraju sačuvati. Primatelj je dužan poduzeti sve što će umanjiti nastalu štetu i njezine posljedice (npr. otkazivanje).

Ukoliko se neka šteta ne može otkloniti na mjesta sidrenja, primatelj je po pozivu od strane davatelja u obvezi krenuti prema drugoj prikladnoj luci ili sidrištu u svrhu provedbe popravka ili se prijevremeno vratiti (najkasnije 24 sata prije predaje) u ugovorom utvrđeno mjesto povrata jahte, ako je to prema okolnostima izvedivo i objektivno se može očekivati od primatelja.

Pravo primatelja na umanjenje (vidi stavak V 1) se ovime načelno ne umanjuje.

XI. Odgovornost primatelja

Primatelj odgovara za svu štetu koju on ili njegova posada prouzroče trećim osobama te unajmljenoj jahti, njenoj opremi ili priboru, posebno za štete koje su povezane s pogrešnim rukovanjem ili manjkavim održavanjem (ako i ukoliko je to zadaća primatelja) agregata koji se nalaze na plovilu.

U slučaju više sile odgovara primatelj samo i ako je rizik povećan krivicom skipera i/ili posade (npr. isplovljivanje pri upozorenjima na nevrijeme).

Troškove za popravak materijalne štete na unajmljenoj jahti ili predmetima opreme koje su primatelj ili posada svojom krivicom uzrokovali, primatelj snosi samo do visine svoje kaucije (vidi XIV).

Kasko osiguravatelj ima pravo tražiti regres za podmirenje troškova nastale štete ukoliko se dokaže primateljeva hotimična šteta ili gruba nepažnja.

Ukoliko snosi krivnju, primatelj odgovara i za sve posljedične štete i štete uslijed nemogućnosti daljnjeg korištenja plovila (npr. prilikom zapljene) u skladu sa zakonskim odredbama određene zemlje.

U posljednje navedenim slučajevima odgovornost primatelja nije ograničena na visinu kaucije i može kroz dodatne troškove premašiti i vrijednost unajmljene jahte

Stoga se izričito preporuča sklapanje osiguranja od odgovornosti skipera koje pokriva taj rizik.

Primatelj ne odgovara za smanjenje vrijednosti uslijed redovnog trošenja ili habanja (npr. oštećeni šavovi na jedrima) ili za štete koje primatelj i njegova posada nisu skrivili.

Kada davatelj stavi na raspolaganje profesionalnog skipera, on je odgovoran za upravljanje plovilom i odgovara za štete koje sam prouzroči, ali ne i za one štete koje je (zajedno s njim) prouzročio primatelj i/ili posada.

Za hotimične štete ili štete zbog grube nemarnosti primatelja ili njegove posade, a za koje davatelja pozivaju na odgovornost treće osobe, a da on sam pritom ne snosi nikakvu (su)krivnju, primatelj će davatelja osloboditi od svih privatnih i kaznenopravnih posljedica, od svih troškova i pravnih progona u zemlji i inozemstvu. Ako postoji više primatelja, oni odgovaraju solidarno.

Primatelj odgovara u punom opsegu za štete koje su u kauzalnoj vezi sa svjesno neistinitim navodima o osposobljenosti za upravljanje plovilom.

XII. Odgovornost davatelja

Davatelj odgovara iz ugovora o charteru za gubitak ili štete na vlasništvu primatelja ili posade te kod nezgoda samo onda ako ga se tereti za namjeru ili nemar, ali ne za mjere državnih vlasti i prirodne katastrofe.

Odgovara za one štete čiji uzrok leži u netočnostima, promjenama ili greškama nautičke opreme stavljene primatelju na aspolaganje (kao npr. pomorskih karata, priručnika, kompasa, radiogoniometra itd.) samo onda ako primatelja ili odgovornog zapovjednika prilikom predaje jahte nije izričito upozorio na mogućnost grešaka ili odstupanja.

Ničim ne može biti isključeno potraživanje za naknadu štete koja je nastala iz odgovornosti za štete povrede života, tijela ili zdravlja uzrokovane namjerom ili nemarnosti davatelja kao i ostale štete čiji uzrok je namjera ili gruba nepažnja davatelja.

XIII. Osiguranje unajmljenog plovila

Plovilo ima kasko osiguranje za materijalne štete na plovilu i predmetima opreme. Osim toga postoji osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, bez franšize, paušalno, za štete nanesene osobama i materijalne štete. Iznos pokrića za osiguranje od odgovornosti iznosi barem milijun eura ili dolara, ovisno o valuti police.

Štete na osobama uslijed nezgoda na plovilu, štete na predmetima koje primatelj i posada nose sa sobom, kao i štete izazvane namjerno ili grubim nemarom nisu pokrivene kasko osiguranjem, tako da za njih u slučaju odgovarajuće krivnje ne odgovara davatelj već sam prouzročitelj.

Postojanje kasko osiguranja plovila ne isključuje odgovornost primatelja prema davatelju za štete za koje kasko osiguratelj na temelju namjere, grube nemarnosti ili nepoštivanja odredaba ugovora o charteru (npr. prekoračenje ugovorenog područja plovidbe) ne preuzima ili u vezi s kojima kasko osiguravatelj ima pravo prema njemu pokrenuti regres.

XIV. Kaucija

Primatelj polaže kauciju u skladu s ugovorom, ukoliko drugačije nije ugovoreno. Kaucija se polaže u gotovini ili kreditnom karticom najkasnije prilikom predaje plovila ili prethodno bankovnom doznakom.

Primatelj odgovara po charteru maksimalno do visine položene kaucije isključivo za materijalne štete na unajmljenoj jahti i njenoj opremi, za izgubljenu opremu i krađu, koje je skrivio on ili njegova posada (vidi XI. Odgovornost primatelja).

Kaucija dospijeva na povrat odmah prilikom vraćanja plovila i u slučaju proteka chartera bez šteta. To ne vrijedi ako je primatelj odbio potpisivanje točnog zapisnika o primopredaji ili ako je drugačije dogovoreno.

Ako se eventualni popravak može ili treba obaviti tek u nekom kasnijem trenutku te ako je prema procjeni visine štete moguće predvidjeti da će troškovi iznositi manje od polovine deponiranog iznosa, najmanje polovica kaucije se odmah vraća.

XV. Ostali sporazumi, općenito, napomene

Pravno uvrštavanje / odgovornost uključenih strana (posrednika / davatelja/ primatelja):

Ako se ugovor o charteru zaključuje preko posredničke (charter) agencije, ona nastupa kao posrednik između primatelja i davatelja. Odgovornost posredničke agencije proizlazi isključivo u okviru zadaća i odgovornosti posrednika iz ugovornog odnosa koji postoji s primateljem.

Posrednik u ovom ugovoru, kao i kod eventualnih budućih izmjena ugovora i jednostranih izjava primatelja prema davatelju djeluje kao opunomoćenik u ime i za račun dotičnog davatelja i ovlašten je za naplatu.

2) Cjenik, odstupanja, izmjene

U slučaju sumnje ili nejasnoća vrijedit će cijene prema aktualno važećem cjeniku davatelja. U slučaju da se povećaju ili smanje porezi, pristojbe ili davanja koja su po sili zakona sadržana u cijeni chartera, a da ugovorne strane na to nemaju utjecaja, davatelj i primatelj izjavljuju da su suglasni s odgovarajućim usklađivanjem ugovora.

3) Ugovori o charteru koji odstupaju / drugi ugovori koji se potpisuju na licu mjesta

Zbog propisa u zemlji davatelja može se dogoditi da primatelj mora na plovilu imati ugovor o charteru koji je sastavljen na jeziku zemlje domaćina.

Ako nacionalni sekundarni ugovor sadržajno odstupa od ovog ugovora i njegovih međunarodnih uvjeta YACHT-POOL FairCharter ugovora „International T&C za YACHT-POOL FairCharter ugovor“, tada je između davatelja i primatelja ugovoreno da između njih vrijedi isključivo ovaj ugovor sukladno svojim međunarodnim uvjetima YACHT-POOL FairCharter ugovora „International T&C za YACHT-POOL FairCharter ugovor“.

Primatelj i davatelj izjavljuju u suglasnosti s posrednikom (charter agencija) da nacionalni sekundarni ugovor koji je potpisan između davatelja i primatelja nema nikakvih pravnih učinaka za i protiv posrednika.

4) GPS praćenje unajmljene jahte

Primatelj pristaje da se zapisuju lokacija plovila i podaci plovila putem elektroničkih sustava („Tracking“) i da se može predati bazi, davatelju i u slučaju štete osiguratelju. Što se ostalog tiče, vrijede davateljeve odredbe o zaštiti podataka.

XVI. Završne odredbe (primjena prava, salvatorna klauzula)

Charter se vrši sukladno pravnim propisima koji vrijede u području plovidbe chartera.

Usmena obećanja ili sporedni dogovori za obje su ugovorne strane valjani samo nakon potvrde pisanim putem.

Ako je neka odredba ovog ugovora djelomično ili potpuno ništavna ili će to postati, to neće imati utjecaja na valjanost ugovora u preostalom dijelu. Umjesto ništavne odredbe ugovara se odredba koja je najbliža gospodarskoj svrsi ugovornih strana. Isto vrijedi i za praznine u Ugovoru.

Skinite Uvijte i Odredbe

We use cookies to provide high quality service experience to our clients and full functionality of our website. By continuing to use our website without changing your cookie settings, you agree to our use of cookies in accordance with our Privatnost