Čarter leksikon

Čarter leksikon
Kategorija: Novosti

Charter etiquette - pravila ponašanja

Slijedeći nekoliko jednostavnih pravila ponašanja u čarteru može učiniti vaše iskustvo plovidbe boljim što će osigurati da vam odmor na brodu protekne bez problema. Najvažnije je da se pokušate odnositi prema plovilu kao što biste se odnosili prema svom vlastitom domu, a skiper će cijeniti vašu brigu. Također je od velike važnosti da se poštuju skiper i ostali članovi posade, ako postoje na brodu. Oni imaju vrlo zahtjevan i odgovoran posao. Ako ste unajmili skipera i/ili hostesu, također imate obvezu osigurati im hranu.

Spremišni prostor na čarter plovilu uvijek predstavlja određeni problem, pa umjesto torbi tvrdih stranica ponesite meke sportske torbe koje se mogu složiti prilikom spremanja. Tijekom navigacije preporuča se nošenje brodskih cipela mekog potplata kako bi se spriječilo klizanje i ozlijeđivanje nogu, dok se hodanje bosim nogama po palubi preporuča samo dok plovilo miruje, što znači dok je usidreno ili vezano. Pušenje se na plovilu ne preporuča unutar kabine, pa neka skiper odredi mjesta na palubi za pušače, a to će najvjerojatnije biti na krmi plovila.

Jedan od užitaka boravka na plovilu je mogućnost uživanja u prekrasnim i tihim večerima u kokpitu, ali i mogućnost da organizirate privatnu zabavu. U tom slučaju budite sigurni da ne uznemiravate susjedna plovila i njihove posade, a posebno da stišate glazbu u razumno vrijeme.

Sigurnost je najvažnija skiperova odgovornost, a on je mora shvatiti vrlo ozbiljno. Skiper bi trebao održati kratko predavanje o sigurnosti na brodu, objasniti posadi u načelu što treba raditi i kako reagirati u nepredvidljivim situacijama te, možda i najvažnije, pokazati gdje su spremljeni pojasevi i splav za spašavanje.

Pravilan način rješavanja problema koji se mogu pojaviti na plovilu je također uz pomoć skipera, a on ili ona jedina su osoba na brodu s autoritetom da ih riješi. Tolerancija na palubi za bilo koju ilegalnu ili nedopuštenu aktivnost trebala bi biti jednaka apsolutnoj ništici. Kazna za takvo ponašanje najčešće je zapljena plovila te, u najvećem broju zemalja, zatvor za prijestupnike.

Pričajte brodskim jezikom

Evo liste osnovnih termina korištenih u brodskom jeziku te kratko objašnjenje svakog:

 • Sidro - metalna sprava obično pričvršćena za pramac plovila lancem ili konopom koja se baca u more da bi držala plovilo na mjestu
 • Beaufortova skala - sustav procjene snage vjetra prema očitanju s površine mora i opažanju efekta vjetra pri stvaranju valova
 • Potpalublje - brodski interijer, kabina
 • Paluba - gornji, pokriveni dio broda
 • Kolotur, bocel, bucijel - dio opreme koji se koristi za pružanje mehaničke prednosti i umanjivanje sile u konopu, sastoji se od valjda s kugličnim ležajem
 • Bum, lantina - dugačka, vodoravna metalna cijev okomita na jarbol koja se proteže prema krmi uz donji porub glavnog jedra
 • Vang - sustav konopa i kolotura ili čvrsta cijev koja povezuje bum i donji dio jarbola, koristi se za kontrolu kuta buma
 • Pramac, prova - prednji dio plovila
 • Krma - zadnji dio plovila
 • Plutača, bova - plutajući objekt usidren za dno mora za označavanje nečega
 • Katamaran - plovilo s dva paralelna trupa
 • Bitva - dio palubne opreme obično u obliku rogova, služi za vezanje konopa
 • Kokpit - veliki prostor na krmi plovia iz kojeg se obično upravlja plovilom
 • Kurs - smjer kretanja plovila kroz vodu koji se očitava na kompasu i izražava u stupnjevima
 • Niz vjetar - u smjeru puhanja vjetra
 • Uz vjetar - prema smjeru puhanja vjetra
 • Pravi vjetar - jest vjetar koji posada osjeća dok brod stoji na mjestu
 • Prividni vjetar - jest vjetar koji posada osjeća dok se brod kreće, uključuje pravi vjetar plus vjetar koji nastaje kretanjem plovila
 • Bokobran, pajet - odbojnik na napuhavanje koji sprječava udare plovila u obalu i druga plovila
 • Signalna raketa - signalni uređaj koji se ispaljuje u zrak u slučaju hitne situacije
 • Kruženje, pojalabanda, poja - promijeniti smjer broda tako da pri toj radnji krma bude okrenuta prema smjeru puhanja vjetra
 • Letanje, vira, orcalabanda - promijeniti smjer broda tako da pri toj radnji pramac bude okrenut prema smjeru puhanja vjetra
 • Prihvaćanje, orca - skretanje broda prema smjeru puhanja vjetra
 • Otpadanje, poja - skretanje broda od smjera puhanja vjetra
 • Podigač - konop koji se koristi za podizanje jedra na jarbol
 • Gornji rogalj - najviši kut jedra za koji se jedro podiže
 • Oglavni rogalj, privjetreni - prednji kut jedra za koji se jedro pričvršćuje na za bum odnosno palubu
 • Uzdeni rogalj - kut jedra vezan konopom koji se koristi za trimanje, tj. namještanje jedara
 • Flok - trokutasto jedro postavljeno na pramcu
 • Glavno jedro - krmeno jedro, koje se nalazi na jarbolu prema krmi
 • Kormilo - obično riječ za kolo kormila, "volan" za upravljanje plovilom
 • Kobilica - istureni dio podvodnog dijela trupa plovila, naročito jedrilica, služi za stabilnost i sprječava prevrtanje
 • Čvor - spoj jednog ili više konopa; jedinica za brzinu plovila (jedna nautička milja na sat)
 • Zavjetrina - strana plovila ili neki objekt koji je zaštićen od vjetra
 • Privjetrina - strana plovila ili neki objekt direktno izložen vjetru
 • Lijeve uzde - jedrenje tako da vjetar udara u desni bok jedrilice
 • Desne uzde - jedrenje tako da vjetar udara u lijevi bok jedrilice
 • Jarbol - dugačka okomita cijev postavljena na palubu jedrilice na koja se postavljaju jedra i ostala oprema
 • Kratovi - predviđena mjesta na jedrima za smanjivanje površine jedara pri snažnom vjetru
 • Snast - nautički termin za sve dijelove jedrilice (jarbol i pripadajuća oprema - oputa) koji služe za nošenje jedara, ali i sama jedra
 • List kormila - dio kormilarskog sustava sličan kobilici koji se nalazi duboko ispod vodne linije čijim zakretanjem plovilo skreće
 • Pravila za izbjegavanje sudara na moru - međunarodni popis uputa za plovidbu koji za cilj ima sprječavanje sudara na moru, tzv. COLREG (Collision Regulations)
 • Salon - najveća prostorija u unutrašnjosti plovila za druženje i opuštanje posade
 • Škota - konop koji služi za namještanje nategnutosti jedra
 • Spinaker - veliko, obično šareno prednje jedro poput balona koje služi za plovidbu niz vjetar
 • Tangun - cijev koja se postavlja s jarbola prema pramcu te služi za držanje spinakera u plovidbi
 • Genaker - veliko prednje jedro poput spinakera, asimetrične forme te se drugačije hvata za brod
 • Baštun - cijev na pramcu jedrilice koja se izvlači ispred pramca za držanje genakera u plovidbi
 • Leto, zaputka, štraj - pramčana ili krmena sajla koja osigurava okomiti položaj jarbola
 • Pripone, sartije - bočne sajle koje osiguravaju okomiti položaj jarbola
 • Oputa - obuhvaća nepomičnu opremu poput leta i sartija za učvršćivanje jarbola
 • Pomična oputa, vrv - dio snasti što obuhvaća pomičnu užad za upravljanje jedrima
 • Stoper - uređaj za blokiranje konopa kao što su podigači i škote u određenoj poziciji
 • Tender - pomoćna brodica, obično mali gumenjak
 • Morska mijena - vertikalno dizanje i spuštanje razine mora, plima i oseka
 • Morska struja - horizontalno pomicanje mora usred djelovanja morskih mijena
 • Rudo kormila, argola - letva čijim se pomicanjem lijevo ili desno okreće i list kormila
 • Gondoljera - konopac s vrha jarbola koji pridržava bum da ne padne dok jedro nije podignuto
 • Vinč - valjkasti uređaj na palubi plovila koji se koristi za lakše natezanje konopa
 • Motovilo - mehanički, električni ili hidraulički vinč za dizanje i spuštanje sidra, obično se nalazi na vrhu pramca
 • Vunice, mostraventi - mali konopčići na jedrima, obično od vune, koji pokazuju zategnutost jedra
 • Pašnjak - najpoznatiji čvor za upotrebu na plovilu
 • Peljar - knjiga koja detaljno opisuje navigacijsko područje, uvale i luke pogodne za sidrenje ili vez, kao i sve plovidbene oznake, svjetionike i lučka svjetla
 • Kompasna devijacija - razlika između pravca sjevera koji pokazuje kompas i magnetskog sjevera
 • Magnetska varijacija - razlika između magnetskog i pravog sjevera
 • Skiper - zapovjednik, kapetan plovila koji je glavna i odgovorna osoba na plovilu, donosi sve odluke
 • Gvardija - period "straže", vrijeme koje pojedini član posade provede za kormilom ili kao navigator
We use cookies to provide high quality service experience to our clients and full functionality of our website. By continuing to use our website without changing your cookie settings, you agree to our use of cookies in accordance with our Privatnost